แถลงการณ์คณะกรรมการร่วมเพื่อการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชาและไทย เสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาและไทย

๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชาและไทย

(Joint Committee for Khmer& Thai Relationship Building – JC/KTPR)

ข้อเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชา ไทย เป็นความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการอันประกอบด้วยกลุ่มพุทธศาสนิกชนกัมพูชา  องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่องค์กรทางศาสนา  และองค์กรพัฒนาเอกชนไทย บุคคล นักวิชาการ  และประชาชนที่เป็นห่วงใยต่อความสมานฉันท์  และสันติภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  เราเฝ้าสังเกตบริเวณชายแดนกัมพูชา ไทยอย่างวิตกกังวลในการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง และขอเสนอความเห็น ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้งสองประเทศดังนี้

๑)  หยุดการสู้รบที่ชายแดนและขอให้พิจารณาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี และเคารพในตัวบทกฏหมาย  เพราะว่าความขัดแย้งทั้งปวงไม่สามารถจบลงได้ด้วยปืน   ดังนั้นเราจึงขอให้ ปัญหาความขัดแย้งยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและคุณธรรม

๒)  ให้เคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของประชาชนท้องถิ่นทั้งสองประเทศ

๓)  ให้สนับสนุนความสมานฉันท์ สันติภาพและการพัฒนา บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศโดยให้รับฟัง เสียงของประชาชน ในพื้นที่

๔) ให้ปฏิบัติตามนโยบายของอาเซียน

เราหวังว่าทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาจะยินดีรับข้อเรียกร้องและพิจารณาข้อเสนอของเรา

ตัวแทนของสมาชิกกัมพูชาคณะกรรมการร่วมฯ                   ตัวแทนสมาชิกไทยคณะกรรมการ ร่วม ฯ

อุบาสก   โสทา โรส                                         นางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.