Four Versions of The Thai Lese Majesty Law and Two Proposed Versions

ได้มานานแล้วจากเปเปอร์ของอ.เดฟ(เดวิด สเตรสฟัส) เรื่องพัฒนาการของ lese majesty law ในไทย ว่ามีบทลงโทษเพิ่มขึ้นอย่างไบ้าง ซึ่งบทลงโทษที่ใช้อยู่ปัจจุบันเกิดขึ้นจากคณะรัฐประหารสมัยปี19

กูละเหวยรักชาติ,ศาสน์,กษัตริย์

ไปเจอมานานแล้ว จากร้านหนังสือเก่าที่นัมเบอร์วันพลาซ่า ตรงข้ามราม2 เลยถ่ายเก็บไว้อ่านเล่นๆ เป็นกลอนจากนิตยสารหญิงไทย ฉบับปักษ์แรก ตุลาคม 2519 ค่ะ