[Quote] บทสัมภาษณ์ GM Live: The Edge of Life ไปให้สุดขั้ว สัมภาษณ์แบบ “ดิ่งลึก” กับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

The Edge of Life ไปให้สุดขั้ว สัมภาษณ์แบบ “ดิ่งลึก” กับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรื่อง : มนตรี บุญสัตย์, อนันต์ ลือประดิษฐ์ ภาพ : ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม นิตยสาร GM ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มา: https://gmlive.com/TheEdgeofLifeไปให้สุดขั้วสัมภาษณ์แบบดิ่งลึกกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ

“เรารักเพื่อนที่เพิ่งตายจากเราไป เราบูชาครูที่เพิ่งถูกฝัง สอนเราไม่ได้แล้ว เรากล่าวคำชมเชย ซึ่งเขาอาจปรารถนาได้รับตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ คุณรู้ไหม ทำไมเราจึงยุติธรรมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนตายได้มากกว่าคนเป็น เพราะเราหมดพันธะกับเขาแล้วน่ะซี”- Albert Camus (La Chute)

Chat échaudé craint l’eau froide. – French proverb

กรง

หวังผกผินบินออกจากกรงน้อย หวังรอคอยเสรีที่โลกใหม่ หวังเพียงมีอิสระทำการใด แต่มหาลัยคือกรงใหม่ของเธอ จากคัทเอาท์กลุ่มอิสระชน งานรับเพื่อนใหม่ ปี 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 2 3