รวม 4 ร่าง พระราชบัญญัติปรองดอง

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. …. (สนธิ บุญรัตกลิน และคณะ)
http://edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=571298

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. …. (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
http://edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=571570

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. …. (นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
http://edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=571571

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. …. (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
http://edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=571572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.